پژوهشگر محترم لطفا هنگام سابمیت کردن مقالات هر دو افیلیشن دانشکده و مرکز تحقیقات را ذکر کنید.

 

Department of physiotherapy, school of rehabilitation sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical science, Ahvaz, Iran.

گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران، اهواز.

 

Department of Audiology, school of rehabilitation sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical science, Ahvaz, Iran.

گروه شنوایی­شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران، اهواز.

 

Department of Speech Therapy, school of rehabilitation sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical science, Ahvaz, Iran.

گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران، اهواز.

 

Department of Occupational Therapy, school of rehabilitation sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical science, Ahvaz, Iran.

گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران، اهواز.

 

آدرس صحیح مرکز تحقیقات عضلانی_ اسکلتی

Musculoskeletal Rehabilitation Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

مرکز تحقیقات عضلانی_ اسکلتی، گروه آموزشی. . . . ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران، اهواز.

آدرس صحیح کمیته تحقیقات دانشجویی

School of Rehabilitation sciences, Student Research Committee, Ahvaz Jundishapur University of Medical science, Ahvaz, Iran.

 


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0