نشانی: اهواز- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- دانشکده علوم توانبخشی- معاونت فرهنگی دانشجویی
   کدپستی: 33133 -61357
   تلفن:   33743106-061 ؛    (255) 3-3743101 (061)  ؛     VOIP: 5720   
   آدرس سایت: www: http://frehabilitation.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=20926&Site=frehabilitation.ajums.ac&Lang=fa-IR


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0