مربی گروه آموزشی کاردرمانی میمنت اكبری 
زمینه کاری:
پست الکترونیک: akbari-m@ajums.ac.ir/تلفن: 3-33743101(061) ، داخلی: 222
مربی گروه آموزشی کاردرمانی درسا حامدی 
زمینه کاری:
پست الکترونیک:hamedi-d@ajums.ac.ir/تلفن: 3-33743101(061) ، داخلی: 1152
مربی گروه آموزشی کاردرمانی شیدا جوادی پور 
زمینه کاری:
پست الکترونیک:javadipour-sh@ajuma.ac.ir/تلفن: 3-33743101(061) ، داخلی:1164
استادیار گروه آموزشی کاردرمانی دكتر محمد خیاط زاده 
زمینه کاری:
پست الکترونیک:mahany2002@yahoo.com/ تلفن: 3-33743101(061) ، داخلی:
استادیار گروه آموزشی کاردرمانی دكتر سیف اله جهانتابی 
زمینه کاری:
پست الکترونیک:jahantabi-s@ajums.ac.ir/تلفن: 3-33743101(061) ، داخلی: 1164
مربی گروه آموزشی کاردرمانی نسیبه نوری ممبینی 
زمینه کاری:
پست الکترونیک:noori-n@ajums.ac.i/تلفن: 3-33743101(061) ، داخلی:1149

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0