علوم پزشکی,خدمات بهداشتی,خدمات درمانی,وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي,ایران,خوزستان,جندی شاپور,دانشگاه,دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,اهواز کارشناس فرهنگی دانشجویی
 شرح وظایف کارشناس فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز  

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0