/  5
عنوان : جلسه معارفه و خوش آمد گوئی مسئولین دانشكده علوم توان بخشی با دانشجویان جدید الورود
کد خبر : ۷۳۸۹۹
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ 
ساعت : ۱۲:۴۷:۳۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

جلسه معارفه و خوش آمد گوئی مسئولین دانشکده علوم توان بخشی  با دانشجویان جدید الورود

در تاریخ 21 مهرماه 97  جلسه معارفه و خوش آمد گوئی  دانشجویان جدید الورود دانشکده ه علوم توان بخشی با حضور دانشجویان کارشناسی رشته های فیزیوتراپی ، کار درمانی ، شنوایی شناسی و گفتار درمانی و با حضور ریاست دانشکده ، معاونین آموزشی ، فرهنگی دانشجویی ،  پژوهشی  و مدیران گروه های آموزشی در سالن آمفی تائتر دانشکده برگزار گردید .     در ابتدا دکتر شاطرزاده ریاست دانشکده ضمن خیر مقدم به حاضرین در مراسم در خصوص اهمیت و جایگاه رشته های توانبخشی برای دانشجویان سخنانی ایراد نمودند و در ادامه دکتر مرادی معاون آموزشی دانشکده در خصوص مقررات آموزشی توضیحاتی را ارائه نمودند  و ادامه مهندس مهر آور معاون پژوهشی دانشکده در سخنانی به معرفی امکانات پژوهشی و بخش های کتابخانه و سایت کامپیوتری پرداختند و در خاتمه جلسه دکتر خیاط زاده معاون فرهنگی و دانشجویی دانشکده  با ارائه مطالبی  نسبت به معرفی واحد فرهنگی و دانشجویی و امکانات ورزشی و هنری را بیان نمودند .

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

V5.1.0.0