/  2
عنوان : شورای مدیریت دانشكده علوم توانبخشی
کد خبر : ۷۴۳۴۸
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ 
ساعت : ۱۲:۵۳:۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شورای مدیریت دانشکده علوم توانبخشی

شورای مدیریت در تاریخ 4 آبانماه با حضور کلیه اعضاء در حوزه ریاست دانشکده برگزار گردید . در ابتدا جلسه دکتر شاطرزاده ریاست دانشکده به ارائه گزارشی درباره برنامه عملیاتی 97-93 دانشکده پرداختند و توضیح دادند که دانشکده وارد فاز جدیدی شده است و انتظار می رود برنامه عملیاتی برای این دوره تدوین شود . ایشان عنوان کردند مهمترین ویژگی برنامه راهبردی حاکمیت نقادانه در ارزیابی شاخص های توسعه است . در ادامه جلسه دکتر مرادی معاون آموزشی ، مهندس مهرآور معاون پژوهشی و دکتر خیاط زاده معاون فرهنگی دانشجویی دانشکده اهداف آموزشی و فرهنگی دانشجویی را توضیح دادند . بازگشت           چاپ چاپ         
 

V5.1.0.0