/  3
عنوان : كارگاه تدوین گاید لاین
کد خبر : ۷۴۳۴۷
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ 
ساعت : ۱۲:۴۳:۲۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

کارگاه تدوین گاید لاین

در تاریخ 22 آبان 97 کارگاه تدوین گایدلاین گروه های مختلف  آموزشی دانشکده درسالن جلسات  حوزه ریاست دانشکده به منظور تدوین گایدلاین های بالینی گروهای مختلف آموزشی با حضور تمامی اعضاء هیئت علمی دانشکده و دانشجویان دکتری تشکیل گردید . در این کارگاه دکتر شاطرزاده ریاست دانشکده  و دکتر بهداروندان مدیر آموزش و حاکمیت بالینی به توضیح فرآیند تدوین گایدلاین ها پرداختند. 


بازگشت           چاپ چاپ         
 

V5.1.0.0